Organisatonsbeskrivning


Vår bakgrund
Oskar Jansson Koppar- Bleck- och Plåtslageri startades 1892 av plåtslagarmästaren Oskar Jansson. Verksamheten bedrevs under 100 år på Grev Turegatan i centrala Stockholm, för att 1991 flyttas till nya lokaler i Bandhagen.


AB Oskar Jansson har alltid satt hantverkskunnande och yrkesstolthet högt, med en stam av yrkesskickliga hantverkare som inte sällan blivit kvar i 40-50 år. Vi har alltid slagit vakt om det traditionella hantverket för plåtslageriarbeten som innefattar bl.a. koppar-, drivningsarbeten och takunderhåll, samtidigt som vi kontinuerligt satsar på vidareutbildning vad gäller kvalitet, miljö och nya
metoder - och återinvesterar i företagets maskinpark och effektivitet.


Våra ägare
Företaget är ett helägt dotterbolag till AB Lågbulen.


Vår verksamhet och marknad
Affärsidén är idag densamma som den var 1892: Att sälja kostnadseffektiva, miljövänliga och kvalitetssäkrade plåtslageri- och smidesarbeten till fastighetsägare, industri och byggföretag framförallt i Mälardalen.


Vi är anslutna till Plåt & Ventföretagen som har över 900 medlemsföretag.
I vårt verksamhetsområde finns ca 500 konkurrerande företag.


Hur ser vi framåt
Vår vision är att kunna behålla den kompetens som finns i företaget över tid genom att utföra kvalitativa arbeten med nöjda kunder.

 

Vi är ett auktoriserat plåtslageri och i framtiden skall vi vara bland de ledande inom branschen i vår region.


Hålla FR2000 kvalitet i vårt dagliga arbete.

 

Våra kunder
Våra största kunder och referensföretag är bl.a. kommunala och statliga fastighetsägare, fastighetsförvaltningar, bostadsrättsföreningar och större byggföretag.

 

Kvalitet
Vi kvalitetssäkrar våra objekt enligt rekommendationer från vår branschorganisation Plåt- och Ventföretagen. För att säkerställa kvalitet i vårt arbete efterföljer vi FR2000:s standard där vår kvalitetspolicy, kompetenspolicy ingår.

 

Miljö
För att säkerställa vårt miljöansvar följer vi uppsatta miljömål för bland annat fordon och drivmedel, källsortering, verkstad och arbetsplats samt följer upprättad miljöpolicy.

 

Arbetsmiljö
Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och att företagets verksamhet har mycket hög risk och arbetar systematiskt för att kunna erbjuda varje anställd inom företaget en arbetsplats som helt överensstämmer med gällande arbetsmiljölag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Vi eftersträvar en arbetsplats med god miljö där varje medarbetare trivs, utvecklas och där det råder en ärlig och öppen attityd och varje medarbetare ges möjlighet att påverka den egna arbetssituationen.

 

Vi har upprättat en arbetsmiljöpolicy med syfte är att eliminera riskerna i arbetet så att ingen medarbetare skadas genom att undersöka de fysiska, psykologiska och sociala riskerna som finns i det dagliga arbetet och med att förebygga och undersöka risker i arbetsmiljön.

 

Brandskydd, kris- och beredskap
Vi följer det systematiska brandskyddsarbetet enligt gällande lagar och förordningar.
Vid farliga produkter och ämnen använder vi erforderlig skyddsutrustning och följer instruktioner på säkerhetsdatablad.

 

Vi inventerar genom riskanalyser företagets verksamhet och bedömer på ledningens genomgång om eventuella åtgärder.

 

I händelse av krissituation sammankallas företagets beredskapsgrupp som arbetar efter upparbetad beredskapsplan enligt vår kris- och beredskapspolicy.

 

Företaget är sedan mars 2014 Hjärtsäker zon – Hjärtstartare finns i lokalerna personal utbildas kontinuerligt i vuxen-HLR och Första hjälpen.

 

Hur vi arbetar
Vår organisation är platt med korta besluts- och informationsvägar. Vår strävan är att kunden ska kommunicera direkt med plåtslagare/montör. Medarbetare rapporterar till respektive projektledare som sedan behandlas på planeringsmöte.

 

Vilka vi är
Moderbolag: Lågbulen AB
Dotterbolag: AB Oskar Jansson Plåt & Smide
AB Artur Sjöberg Smide

Vår verksamhet bedrivs på Harpsundsvägen 144, 124 59 BANDHAGEN
Här har vi verkstad, kontor, lager

 

Plåtslagare: 25
Specialmontör: 1
Specialarbetare: 1
Chaufför: 1
Administration: 2
Konsulter: 1
Projektledare: 3
Vi hyr in konsulter och använder oss av underentreprenörer.

 

Ledningsgruppen består av, Tomas Håkansson VD, Pontus Sommar vice VD, Mats Rehnberg styrelseordförande, Hannu Stenfors, VD AB Artur Sjöberg, Bengt Lindeborg, ekonomikonsult.

 

Våra leverantörer
Våra viktigaste leverantörer är grossister inom plåt, metall och byggmaterial samt underentreprenörer för takrelaterade arbeten och transportföretag.

 

Våra tillgångar
All vår utrustning, maskiner, servicefordon etc äger vi. Vi leasar fem tjänstefordon. Våra anläggningstillgångar uppgår till ca 8 000 000 kr

 

Vår ekonomi
Företaget kreditvärderas till AAA.

 

Våra kontakter
Ansvarig för intern och extern information är VD. Kontakt med media sköts endast av VD eller av VD utsedd person.

 

Respektive projektledare sköter den interna och externa informationen i varje projekt.

 

Våra medarbetare
Vi går igenom medarbetarnas kompetens årligen. Vi utbildar externt och internt till förertagets behov.

 

Målet är att vår personal skall ha branschens yrkesbevis samt utbildning inom yrkesspecifika krav bl.a. heta arbeten, ställningsbyggnad, mobila arbetsplatsformar, skotta säkert, fallskydd, tätskikt och taksäkerhet med flera. Vi har låg personalomsättning.

 

Hur du når oss
AB Oskar Jansson Plåt & Smide
Harpsundsvägen 144, 124 59 BANDHAGEN
Växel: 08-447 17 80
www.ojplat.se info@ojplat.se
Organisationsnummer: 556373-6346